Informacja o X Sesji Rady Gminy

Informujemy, że w dniu  13 czerwca  2019 r. ( czwartek ) o godz. 1500 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Młodzieszynie odbędzie Nadzwyczajna X Sesja Rady Gminy Młodzieszyn  z  następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z IX  Sesji Rady Gminy.
  4. Podjecie Uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
  5. Podjecie Uchwały zmieniającej Uchwałę budżetową gminy Młodzieszyn na 2019 rok
  6. Podjecie Uchwały w sprawie  przystąpienia do sporządzenia    Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla  terenu działki nr ewid. 192    w  miejscowości Adamowa Góra.
  7. Interpelacje i zapytania radnych.
  8. Wolne wnioski.
  9. Sprawy różne.
  10. Zamknięcie obrad.
Skip to content