W Urzędzie Gminy Młodzieszyn obowiązuje bezpośrednia obsługa interesantów w trybie jedna osoba na jedno stanowisko przy obowiązkowym zachowaniu zasad bezpieczeństwa (maseczka, dezynfekcja, zachowanie dystansu).
Zachęcamy mieszkańców do załatwiania spraw telefonicznie, e-mailowo lub przez platformę e-PUAP. Zalecamy dokonywanie wpłat przy wykorzystaniu elektronicznych form płatności oraz płatności bezgotówkowych. Dbajmy o siebie i innych.
Więcej w zakładce "koronawirus".

Informacja LGD „Razem dla Rozwoju” – nabór wniosków

Od 2016 roku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju”, w którego skład wchodzą gminy: Bodzanów, Bulkowo, Mała Wieś, Radzanowo i Wyszogród z terenu powiatu płockiego oraz Brochów i Młodzieszyn z terenu powiatu sochaczewskiego, realizuje Strategię rozwoju lokalnego  kierowanego przez społeczność (LSR) na lata 2016 – 2022, wspierając działalność w zakresie zrównoważonego rozwoju lokalnej przedsiębiorczości i samorządów. Głównym źródłem pochodzenia środków finansowych jest Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2016 – 2022, a budżet jakim dysponowało LGD, to kwota 6 600 000,00 zł. Do dnia dzisiejszego rozdysponowano 6 330 522,44 zł. Z pieniędzy tych skorzystali przede wszystkim przedsiębiorcy (3 530 068,68 zł), samorządy (2 102 221,76 zł), parafie oraz organizacje pozarządowe, w tym OSP czy Stowarzyszenia (698 232,00 zł).
Sfinansowano inicjatywy, przedsięwzięcia i inwestycje z następujących działań:
aktywizacji, integracji i wzmacniania wykorzystania kapitału społecznego subregionu poprzez pobudzanie oddolnych inicjatyw mieszkańców na rzecz rozwiązywania problemów społecznych oraz
integracji społeczności lokalnej, integracji mieszkańców obszaru poprzez wzmocnienie więzi społecznych w oparciu o lokalne dziedzictwo i tradycje oraz wsparcia rozwoju społeczno – gospodarczego poprzez rozwój i promocję produktów i usług lokalnych;
rozwoju przedsiębiorczości i podejmowania działalności gospodarczej na rzecz tworzenia nowych miejsc pracy odpowiadających specyfice lokalnej gospodarki oraz aktywizacji zawodowej mieszkańców i rozwój przedsiębiorczości;
poprawę jakości życia mieszkańców i warunków funkcjonowania podmiotów gospodarczych poprzez zachowanie lokalnego dziedzictwa oraz poprawę stanu infrastruktury publicznej, turystycznej
i społecznej.
W związku z procedowaną zmianą Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020,  w ramach której planowane jest zwiększenie budżetu działania LEADER, Zarząd Województwa
Mazowieckiego dokonał oceny propozycji Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju” w zakresie ubiegania się o dodatkowe środki finansowe w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność  i zaakceptował zmiany w LSR, o które wnioskowała LGD. Wstępnie ustalona wartość środków o jaką zostanie podwyższony budżet LSR w ramach 19.2 wynosi 456 000,00 euro czyli 2 056 560,00 zł.

Zwiększenie środków finansowych na wsparcie realizacji operacji w ramach LSR w bezpośredni sposób powiązane jest z planowanymi dodatkowymi wskaźnikami lub zwiększoną wartością wskaźników obecnych, których osiągnięcie umożliwią zaplanowane na pierwsze półrocze 2022 roku nabory wniosków z następujących przedsięwzięć:
– Premie na założenie działalności gospodarczej – konkurs;
Tworzenie, rozwijanie i doposażenie miejsc / obiektów mających na celu upowszechnianie i ochronę lokalnego dziedzictwa obszaru – konkurs;
– Tworzenie, modernizacja, remont lub przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej – konkurs;
– Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych – konkurs;
Szczegółowe informacje dotyczące naborów wniosków tj.: zakres operacji, formy i warunki udzielenia wsparcia, kwoty dofinansowania, kryteria wyboru operacji oraz dokumentacja konkursowa, znajdują się na stronie www.razem-dla-rozwoju.plOperacje realizowane indywidualnie oraz w zakładce Aktualności.

Skip to content