Czyste powietrze w gminie Młodzieszyn – wymiana urządzeń grzewczych

„Czyste powietrze w gminie Młodzieszyn – wymiana urządzeń grzewczych”

to tytuł projektu, na który 06.06.2018 r. gmina złożyła Wniosek o dofinansowanie do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.  W ramach projektu planuje się wymianę kotów, pieców, urządzeń grzewczych na źródła ciepła spalające biomasę lub wykorzystujące paliwa gazowe w 54 gospodarstwach domowych. Mieszkańcy gminy zdecydowali się w 29 gospodarstwach na kotły na pellet oraz 25 gospodarstwach na kocioł na gaz ciekły. Ponadto wśród wymienionej liczby planuje się dodatkowo zainstalować 23 instalacje fotowoltaiczne, 6 instalacji kolektorów słonecznych oraz 3 instalacje powietrznych pomp ciepła. Łączna wartość projektu to 1 672 238,76 złotych.  Inwestycja będzie realizowana w trybie „Zaprojektuj i wybuduj”. Co ten tryb oznacza dla beneficjenta projektu? Otóż zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji technicznej w zakresie studium wykonalności, dokumentacji przetargowej oraz projektów budowlanych dla tej części inwestycji, gdzie to jest wymagane, tj. zewnętrzne zbiorniki paliwa ciekłego. Projekty budowlane wraz ze zgłoszeniami budowlanymi zostaną opracowane niezwłocznie po pozytywnej ocenie wniosku o dofinansowanie. Oznacza to też, że  koszty z tym związane są kosztami projektu i  będą dofinansowane z funduszy UE. Ponadto czynności te wykona Wykonawca wybrany zgodnie z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

W ramach przedsięwzięcia wymianie ulegną nieefektywne urządzenia grzewcze wykorzystujące:

–  paliwa stałe na nowoczesne urządzenia grzewcze charakteryzujące się zerowa emisją CO2, pełna automatyką, modulacja mocy w zależności od potrzeb energetycznych. Wyposażone w automatyczny podajnik paliwa,

– paliwa gazowe na kotły kondensacyjne charakteryzujące się wysoka sprawnością, dzięki zamkniętej komorze spalania oraz częściowemu odzysku ciepła ze spalin.

W ramach przedsięwzięcia również powstaną:

–  instalacje fotowoltaiczne, które dostarczą energię elektryczną produkowaną z energii słonecznej,

– instalacje kolektorów słonecznych , które dostarczają energię cieplną na potrzeby ciepłej wody użytkowej (c.w.u.). Ich wykorzystanie w gospodarstwach domowych pozwala zaoszczędzić paliwo głównego urządzenia grzewczego przede wszystkim w okresach przejściowych, tj. wiosna i jesień oraz w okresach letnich w zakresie zapewnienia ciepłej wody użytkowej,

– powietrzne pompy ciepła, podobnie jak kolektory słoneczne dostarczają energie cieplną głównie na potrzeby ciepłej wody użytkowej. W odróżnieniu od kolektorów, pracują również w okresach zimowych i odciążają głównie urządzenia grzewcze budynku całym rokiem w zakresie produkcji energii cieplnej na cele c.w.u.

Jeśli nasz wniosek uzyska dofinansowanie z funduszy unijnych i będziemy mogli go zrealizować w zaplanowanym wymiarze, rezultaty dla 54 gospodarstw domowych i środowiska będą korzystne. Przy założeniach optymalnych warunków pogodowych, wybierając rozwiązania gwarantujące bezpieczeństwo i trwałość infrastruktury oraz wybór odpowiedniej technologii w tym zakresie planujemy uzyskać następujące rezultaty projektu:

– na powierzchni 8 042,16 m² ulegnie zmianie sposób ogrzewania,

– o 300,69 ton/rok nastąpi redukcja emisji CO2 co daje 76,64 % w odniesieniu do stanu obecnego,

– o 256,04 kg/rok zredukowana zostanie emisja pyłów PM10 czyli zmniejszy się o 76,64% w odniesieniu do stanu obecnego.

Skip to content