25.11.2015 – XIII Sesja Rady Gminy

Informuję, że dniu 25 listopada 2015 r. (środa) o godz. 1400 w Gminnym Ośrodku Kultury w Młodzieszynie odbędzie się Sesja Rady Gminy Młodzieszyn
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad. Stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XII Sesji Rady Gminy.
4. Podjęcie Uchwał :

a. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
b. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
na 2016 rok
c. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
d. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
e. w sprawie opłaty targowej na terenie gminy Młodzieszyn.
f. w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny, wzoru informacji w sprawie podatku leśnego oraz załączników do deklaracji i informacji.
g. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości, wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości oraz załączników do deklaracji i informacji
h. w sprawie

wzoru deklaracji na podatek rolny, wzoru informacji w sprawie podatku rolnego oraz załączników do deklaracji i informacji.
i. w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych
j. w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy Młodzieszyn z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok
k. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek
Nr ew. 689/3 i 690 w miejscowości Młodzieszyn.
l. w sprawie przystąpienia gminy Młodzieszyn do Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej.
m. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Młodzieszynie

5. Informacja międzysesyjna Wójta Gminy.
6. Interpelacje i zapytania radnych
7. Wolne wnioski.
8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie obrad.

Skip to content