23.05.2016 – XXII Sesja Rady Gminy

Informuje że w dniu w dniu 23 maja 2016 r. (poniedziałek) o godz. 1600 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Młodzieszynie odbędzie się Sesja Rady Gminy Młodzieszyn.

Proponuję następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXI Sesji Rady Gminy.
 4. Podjęcie Uchwał :
  1. w sprawie zmieniająca Uchwałę budżetową gminy Młodzieszyn na 2016 rok.
  2. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań za 2015 rok.
  3. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Młodzieszyn absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok.
 5. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr ewidencyjny 689/3 i 690 w miejscowości Młodzieszyn.
 6. w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Młodzieszyn.
 7. Informacja międzysesyjna Wójta Gminy
 8. Informacja Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Młodzieszynie na temat oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2015.
 9. Interpelacje i zapytania radnych
 10. Wolne wnioski.
 11. Sprawy różne.
 12. Zamknięcie obrad.

 

Skip to content