23.03.2018 XLV Sesja Rady Gminy Młodzieszyn

Informuję, że w dniu 23 marca 2018 r. ( piątek ) o godz. 1400 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Młodzieszynie odbędzie się  XLV Sesja Rady Gminy Młodzieszyn z następującym porządkiem obrad:

1.      Otwarcie obrad. Stwierdzenie prawomocności obrad.

2.      Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z XLIV  Sesji Rady Gminy.

4.      Informacja  pracownika Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w sprawie zmian w zasadach składania wniosków o dopłaty bezpośrednie oraz płatności obszarowe przez producentów rolnych.

5.      Podjęcie Uchwał:

a.       zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową gminy Młodzieszyn na lata 2018-2029

b.      udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sochaczewskiemu na realizacje zadania inwestycyjnego.

c.       zmieniająca Uchwałę budżetową gminy Młodzieszyn na 2018 rok

d.      w sprawie uchwalenia  programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Młodzieszyn

e.       w sprawie przyjęcia programu szczepień ochronnych przeciwko grypie populacji z grupy szczególnego ryzyka ( osób od 65 roku życia ) pn. „Grypa 65+”na lata 2018- 2022.

f.       w sprawie  podziału gminy Młodzieszyn na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

g.      w sprawie podziału gminy Młodzieszyn na obwody głosowania.

h.      w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy.

i.        w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Młodzieszyn dla części miejscowości Adamowa Góra .

j.        w sprawie wprowadzenia regulaminu przyznawania stypendium Wójta Gminy Młodzieszyn  za wyniki w nauce

k.      zmieniająca  Uchwałę Nr XXVI/137/08 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia  25.11.2008 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli , ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków.

l.        w sprawie zniżek  godzin dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół podstawowych w gminie Młodzieszyn.

6.      Informacja międzysesyjna Wójta Gminy.

7.      Sprawozdanie z pracy Posterunku Policji w Młodzieszynie w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego.

8.      Interpelacje i zapytania radnych.    

9.      Wolne wnioski.

10.  Sprawy różne.

11.  Zamknięcie obrad.

Skip to content