Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Młodzieszyn 19.07.2018r.

IZPPP.6721.5.2017

 

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu  do  sporządzenia   miejscowego  planu

zagospodarowania  przestrzennego

 

Na podstawie  art. 17 pkt 1  Ustawy  z  dnia  27 marca  2003r.  o  planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym  (t.j. Dz. U. z 2017r.  poz. 1073 z późn. zm.) zawiadamiam   o podjęciu przez Radę Gminy Młodzieszyn  Uchwały Nr XLVII/205/2017 z dnia 21  maja  2018r.  o  przystąpieniu  do  sporządzenia   Miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego   dla terenów    w miejscowości  Bibiampol.  Zakres planu dotyczy obszaru działek o  Nr ewid. 100/1 i 100/2.

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2017r.  poz. 1405 z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do w/w planu.

Zainteresowani  mogą  składać wnioski  do planu miejscowego i prognozy oddziaływania na środowisko. Wnioski należy składać na piśmie w  Urzędzie  Gminy w Młodzieszynie lub w formie elektronicznej na adres  sekretariat@mlodzieszyn.pl w  terminie do  dnia 22 sierpnia 2018r.    Wniosek  powinien  zawierać  nazwisko,  imię,  nazwę  i  adres  wnioskodawcy,  przedmiot  wniosku  oraz  oznaczenie  nieruchomości,  której  dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy.

 

Wójt Gminy Młodzieszyn

Monika Pietrzyk

Obwieszczenie-Bibiampol

Skip to content