OGŁOSZENIE o przystąpieniu do opracowania aktualizacji Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Młodzieszyn.

Młodzieszyn, 09.08.2018 r.  

Wójt Gminy Młodzieszyn podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do opracowania aktualizacji Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Młodzieszyn.

W zakresie niniejszego opracowania zostanie wykonana inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Młodzieszyn obejmująca spis z natury oraz ocenę stanu
i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest. Planowany termin przeprowadzenia inwentaryzacji to okres od 13 sierpnia do 29 września 2018 r.

W związku z powyższym Wójt Gminy Młodzieszyn zwraca się z prośbą do mieszkańców Gminy o udostępnienie posesji w celu dokonania oględzin i ewentualną pomoc w wypełnieniu ankiety. Użytkownicy wyrobów zabierających azbest zostaną także poproszeni o podanie dogodnego terminu usunięcia azbestu z ich posesji w celu przygotowania harmonogramu działań Gminy w tym obszarze.

Ankieterzy przeprowadzający inwentaryzację będą mieli ze sobą imienne upoważnienie do przeprowadzenia inwentaryzacji podpisane przez Wójta Gminy. Będą pracować
w godzinach 08.00 – 20.00.

Przeprowadzona inwentaryzacja umożliwi opracowanie aktualizacji Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Młodzieszyn, który może być podstawą do ubiegania się w przyszłości przez Gminę o zewnętrzne środki finansowe na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest.

Wójt Gminy
Monika Pietrzyk

OGŁOSZENIE – JPG

 

 

 

Skip to content