Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży może być prowadzona tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez wójta, właściwego ze względu na lokalizację punktu sprzedaży, zwanego dalej organem zezwalającym.

Zezwolenie wydaje się na podstawie pisemnego wniosku przedsiębiorcy.

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia (druki do pobrania i wypełnienia: Urząd Gminy Młodzieszyn, ul. Wyszogrodzka 25, pokój Nr 7)
 2. Załączniki:
 • dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,
 • zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli Powiatowego Inspektora Sanitarnego

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r poz.1563 r ze zm.)
 2. Uchwała Nr LIII/255/2010 z dnia 27 października 2010 r
 3. Uchwała Nr LIII/253/2010 z dnia 27 października 2010 r

Uwagi:

 1. Opłata za wydanie zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wynosi:
 • 525,00 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa
 • 525,00 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa)
 • 2.100,00 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu.

Sposób wniesienia opłaty:

– na rachunek bankowy: VISTULA BANK SPÓŁDZIELCZY W WYSZOGRODZIE

Nr konta: 13 9011 0005 0390 3274 2000 0010

 1. Opłata za korzystanie z zezwoleń w latach następnych, objętych zezwoleniem oraz dla przedsiębiorców kontynuujących działalność uzależniona jest od wartości sprzedaży napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.

Opłaty te podwyższa się jeżeli wartość sprzedaży w roku poprzednim przekroczyła:

a/ 37.500,00 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa wnosi opłatę w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim

b/ 37.500,00 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) wnosi opłatę w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim

c/ 77.000,00 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu wnosi opłatę w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

 1. W przypadku, kiedy wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła ww kwot przedsiębiorca wnosi opłatę w wysokości podstawowej.

Sposób wniesienia opłaty:

Przedsiębiorcy za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszą opłatę w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach:

do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego — na rachunek bankowy:

VISTULA BANK SPÓŁDZIELCZY W WYSZOGRODZIE:

13 9011 0005 0390 3274 2000 0010

 1. Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.
Skip to content