W Urzędzie Gminy Młodzieszyn obowiązuje bezpośrednia obsługa interesantów w trybie jedna osoba na jedno stanowisko przy obowiązkowym zachowaniu zasad bezpieczeństwa (maseczka, dezynfekcja, zachowanie dystansu).
Zachęcamy mieszkańców do załatwiania spraw telefonicznie, e-mailowo lub przez platformę e-PUAP. Zalecamy dokonywanie wpłat przy wykorzystaniu elektronicznych form płatności oraz płatności bezgotówkowych. Dbajmy o siebie i innych.
Więcej w zakładce "koronawirus".

Zapraszamy do współtworzenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2022rok, najważniejszego dokumentu wpływającego na zakres współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z sektorem pozarządowym.Uwagi i propozycje do projektu można składać od 26lipcado 8sierpniabr.Gdzie można zapoznać się z dokumentem?Punktem wyjścia do pracy nad przyszłorocznym programem współpracy jest program obowiązujący w roku 2021.Jest on dostępny na stronie internetowej https://www.dialog.mazovia.pl/wspolpraca/program-wspolpracy.Twoje zdanie się liczy! Zgłoś priorytetowe zadania publiczne na 2022 rok Konsultacje społeczne mają przede wszystkim pomóc Samorządowi Województwa w wyborze priorytetowych zadań publicznych w zakresie współpracy Województwa i organizacji pozarządowych w 2022 roku.Uwagi do projektu programu współpracy na kolejny rok mogą w szczególności dotyczyć np.:1)celów współpracy -§ 2 programu,2)zakresu przedmiotowego współpracy -§ 4 programu,3)form współpracy poza finansowej -§ 6–14 programu,4)priorytetowych zadań publicznych na 2022rok -§ 15-35programu,5)podziału dostępnych środków finansowych z dochodów własnych województwa planowanych na realizację programu –§ 43programu,6)innych zapisów programu ważnych z punktu widzenia organizacji pozarządowej składającej uwagi i propozycje.13lipcaZarząd Województwa Mazowieckiego przyjął wstępne założenia do współpracy finansowej w 2022roku pomiędzy Województwem Mazowieckim a organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zgodnie z decyzją Zarządu Województwa kwota środków finansowych przeznaczona na dotacje dla organizacji pozarządowych ma zostać zwiększona w stosunku do roku 2021 i wyniesie około 50mlnzł.Jak co roku poza środkami z dochodów własnych województwa,w2022roku zadania zlecane będą do realizacji organizacjom pozarządowym ze środków pochodzących z:1)opłat pobieranych za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 18%, 2)dotacji celowych z budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego,3)Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.Jak zgłosić uwagi i propozycje?Uwagi i propozycje do projektu Programu współpracy na 2022rokmożna składać na formularzu konsultacyjnym od 26lipcado 8sierpniabr.Formularz można przesłać/wypełnić na jeden z wymienionych sposobów:

➢na stronie internetowej: http://dialog.mazovia.pl/wspolpraca/program-wspolpracy;

➢mailem: dialog@mazovia.pl;

➢pocztą na adres: Biuro Dialogu i Inicjatyw Społecznych Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie ul. Okrzei 35, 03-472 Warszawa z dopiskiem „Programwspółpracy2022”

Jaki jest kolejny krok?Na podstawie zgłoszonych uwag i propozycji przygotowany zostanie projekt Rocznego programu współpracy województwa mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022rok, który następnie poddany zostanie konsultacjom społecznym.
Konsultacje, zgodnie z harmonogramem prac nad Programem współpracy, przewidziane zostały na miesiąc wrzesień br.Dodatkowe informacje W przypadku pytań bądź wątpliwości zapraszamy do kontaktu z pracownikami Biuro Dialogu i Inicjatyw Społecznych,mail: dialog@mazovia.pl.

Formularz_program_współpracy_2022

 
Skip to content