XIX Sesja Rady Gminy

Informujemy, że w dniu 28 lutego 2020 r. (piątek) o godz. 1500 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Młodzieszynie odbędzie się XIX Sesja Rady Gminy Młodzieszyn  .

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XVIII Sesji Rady Gminy.
 4. Podjęcie Uchwały w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu  działki nr ewid. 192 w miejscowości  Adamowa Góra.
 5. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Młodzieszyn w 2020 roku.
 6. Podjęcie Uchwały w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Młodzieszyn.
 7. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Młodzieszyn
 8. Podjęcie Uchwały w sprawie określenia stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dla dróg, których zarządcą jest Wójt Gminy Młodzieszyn.
 9. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy.
 10. Informacja międzysesyjna Wójta Gminy.
 11. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli w 2019 roku.
 12. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 13. Sprawozdanie z działalności Posterunku Policji w Młodzieszynie w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego za 2019 rok
 14. Wolne wnioski i zapytania
 15. Zamknięcie obrad.

 

Related posts

Skip to content