Wnioski i druki

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Kwestionariusz osobowy

Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
(od 25 listopada 2019 roku)

Wniosek CEIDG-1
Spółka cywilna
Zarządca sukcesyjny
Rachunek bankowy
Działalność PKD
Dodatkowe miejsce


Wniosek o zwrot podatku akcyzowego
Zestawienie faktur LUTY 2019
Zestawienie faktur SIERPIEŃ 2019
Oświadczenie


Druki USC

USC-wniosek transkrypcja zgonu

Wniosek – oświadczenie o powrót do nazwiska

Wniosek o sprostowanie aktu

Wniosek o uzupelnienie aktu stanu cywilnego

Wniosek o wydanie aktów stanu cywilnego

Wniosek transkrypcja aktu urodzenia

Wniosek transkrypcja aktu małżeństwa

Wniosek w sprawie zgloszenia jubileuszu

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Wniosek o dodatek mieszkaniowy
Pobierz plik: Wniosek o dodatek

Deklaracja o wysokościach dochodu
Pobierz plik: Deklaracja o dochodzie

Oświadczenie o stanie majątkowym
Pobierz plik: Oświadczenie o stanie majątkowym

Wniosek o przedłużenie umowy najmu mieszkania

Wniosek o zmianę mieszkania

Wniosek o przydział mieszkania


Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości

Wnioski o wydanie zaświadczeń podatkowych ( o figurowaniu w ewidencji podatników podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości, o wielkości gospodarstwa rolnego zgłoszonego do opodatkowania,  0 wielkości użytków rolnych gospodarstwa rolnego, o przeciętnym dochodzie z pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym)


Podanie o wypis ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
Pobierz plik: wniosek – wypis ze studium


Podanie o wypis z tekstu ogólnego planu zagospodarowania
Pobierz plik: wniosek – wypis z planu


Wniosek o ustalenie warunków zabudowy
Pobierz plik: wniosek – warunki zabudowy

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego Pobierz plik


Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Oświadczenie o wartości sprzedaży alkoholu
Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż alkoholu
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu


Wniosek o zajęcie pasa drogowego

Pliki do pobrania:

ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO – roboty budowlano-montażowe
Wniosek o zajęcie pasa drogowego – urządzenia infrastruktury technicznej

Wniosek o nadanie numeru porządkowego nieruchomości

Plik do pobrania:Wniosek o nadanie numeru porządkowego nieruchomości

Wniosek o wydanie decyzji lokalizacyjnej


WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA
Pobierz plik Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej


Wnioski związane z wycinką drzew:

ZGŁOSZENIE ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEWA DRZEW Zgłoszenie

WNIOSEK O WYDANIE POZWOLENIA NA WYCINKĘ DRZEW I KRZEWÓW  Wniosek o wydanie pozwolenia na wycinkę drzew

WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O BRAKU PODSTAW DO WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia


DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY

Pobierz Wniosek wzor_deklaracji_odpady


WNIOSEK O UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE GMINY MŁODZIESZYN

Pobierz Wniosek wniosek o wpis do rejestru przedsiebiorcow zbiorniki bezodpływ.


ZGŁOSZENIE DO EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB) LUB PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Pobierz Wniosek Zgłoszenie zbiornika bezodpływowego Zgłoszenie zbiornika bezodpływowego


WNIOSEK O WPIS DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI 

Pobierz Wniosek  Wniosek o wpisanie do rejestru działalności regulowanej  


Wniosek o wydanie dowodu osobistego Wniosek_o_wydanie_dowodu_osobistego

______________________________________________________________________________________________________________________________________

DEKLARACJE PODATKOWE

DLA OSÓB PRAWNYCH (FORMULARZ obowiązujący do 30 czerwca 2019 r.):

DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
DR-1 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY
DL-1 DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY

DLA OSÓB FIZYCZNYCH (FORMULARZ obowiązujący do 30 czerwca 2019 r.):
IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO I LEŚNEGO

FORMULARZE PODATKOWE OD  1 LIPCA 2019 r.

OSOBY FIZYCZNE

IN-1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych | PDF |
ZIN-1 
Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu | PDF |
ZIN-2 
Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania | PDF |
ZIN-3 
Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych – dane pozostałych podatników | PDF |

IR-1 Informacja o gruntach | PDF |
ZIR-1 
Załącznik do informacji o gruntach – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu | PDF |
ZIR-2 
Załącznik do informacji o gruntach – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania | PDF |
ZIR-3 
Załącznik do informacji o gruntach – dane pozostałych podatników | PDF |

IL-1 Informacja o lasach | PDF |
ZIL-1 
Załącznik do informacji o lasach – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu | PDF |
ZIL-2 
Załącznik do informacji o lasach – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania | PDF |
ZIL-3 
Załącznik do informacji o lasach – dane pozostałych podatników | PDF |

OSOBY PRAWNE I JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE NIEPOSIADAJĄCE OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości | .doc | PDF |
ZDN-1 
Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu | PDF |
ZDN-2 
Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania | PDF |

DR-1 Deklaracja na podatek rolny | PDF |
ZDR-1 
Załącznik do deklaracji na podatek rolny – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu | PDF |
ZDR-2 
Załącznik do deklaracji na podatek rolny – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania | PDF |

DL-1 Deklaracja na podatek leśny | PDF |
ZDL-1 
Załącznik do deklaracji na podatek leśny – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu | PDF |
ZDL-2 
Załącznik do deklaracji na podatek leśny – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania | PDF |

 


DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych – POBIERZ DEKLARACJĘ (2019)
DT-1/A – załącznik do deklaracji (Załącznik do deklaracji jest jego komplementarna częścią i musi być złożony razem z deklarcją.) – POBIERZ ZAŁĄCZNIK (2019)

UCHWAŁA NR XXVI/130/2016  Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 28 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

————————————————————————————————————————–

PEŁNOMOCNICTWA

Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej (UPL-1) UPL-1P_01.031

Pełnomocnictwo do doręczeń – (PPD-1)  PPD-1+02.17

Pełnomocnictwo szczególne – (PPS-1) PPS-1+02.17

Zawiadomienie o zmianie lub odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji w postaci papierowej – (OPL-1P)OPL-1P_01.029

Zawiadomienie o zmianie – odwołaniu- wypowiedzeniu – pełnomocnictwa do doręczeń – (OPD-1) OPD-1+02.16

Zawiadomienie o zmianie – odwołaniu- wypowiedzeniu – pełnomocnictwa szczególnego – (OPS-1) OPS-1+02.16

 

——————————————

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

I. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Młodzieszyn, adres korespondencyjny 96-512 Młodzieszyn, ul. Wyszogrodzka 25.

II. Inspektor Ochrony Danych

Może Pani/Pan kontaktować się z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, za pośrednictwem poczty elektronicznej adres e-mail: iodo@spotcase.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.

III. Cele przetwarzania danych osobowych

Jako administrator będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, aby pobrać podatki i opłaty, które zasilają budżet Gminy, czyli:

 1. Ustalić i określić wysokość podatków oraz opłat w tym:
 2. prowadzić czynności sprawdzające, postępowanie podatkowe lub inne działania na podstawie przepisów,
 3. prowadzić kontrolę podatkową – jeśli będzie konieczna,
 4. zaksięgować i rozliczyć zapłacone podatki oraz opłaty,
 5. wydać zaświadczenie lub indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego – jeśli Pani/Pan o to wystąpi,
 6. dochodzić należności zgodnie z obowiązującymi przepisami – jeśli nie ureguluje Pani/Pan swoich zobowiązań
 7. rozpatrzyć wniosek o ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych – jeśli Pani/Pan o to wystąpi ,
 8. prowadzić działania informacyjne ułatwiające zapłatę podatku,
 9. wezwać Panią/Pana w sprawach uzasadnionych Pani/Pana ważnym interesem lub poinformować Panią/Pana o dacie wydania interpretacji lub zawartej w niej ocenie.

Jako Administrator przetwarzamy informacje o tożsamości podatników, osób działających w ich imieniu, uczestników postępowania oraz innych osób wymienionych w prawie podatkowym, czyli:

 • nazwiska i imiona,
 • imiona rodziców,
 • data i miejsce urodzenia,
 • adresy: zamieszkania lub pobytu, do doręczeń, zameldowania,
 • numery: PESEL. NIP, PKD, REGON, KRS,
 • dane o prowadzonej działalności gospodarczej – w tym miejscu jej prowadzenia,
 • seria i numer dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość lub inny numer identyfikacyjny w przypadku braku numeru PESEL lub NIP,
 • zawód – gdy występujesz jako pełnomocnik lub jesteś adwokatem, radcą prawnym lub doradcą podatkowym,
 • adres elektroniczny (ePUAP), adres e-mail,
 • identyfikatory osób w zasobie informacyjnym.

Aby prowadzić wymagane przepisami rejestry – w tym ewidencję podatkową nieruchomości oraz ewidencję księgową – zbieramy informacje o podstawach opodatkowania lub innych zdarzeniach, które powodują, że wpłaca nam Pani/Pan te należności (np. o zawieranych umowach):

 • dane geodezyjne nieruchomości,
 • informacje o otrzymaniu pomocy publicznej,
 • numer rachunku bankowego,
 • numer księgi wieczystej,
 • kod kontrahenta, numer obiektu, numer nieruchomości,
 • rodzaj zobowiązania, kwota zobowiązania, termin płatności.

Aby dochodzić zaległych podatków, dodatkowo będziemy przetwarzać dane:

 • dotyczące Pani/Pana zobowiązań i podstaw ich naliczania
 • niezbędne do prowadzenia postępowania egzekucyjnego,
 • dotyczące orzeczeń, zaświadczeń i innych dokumentów zbieranych lub składanych przez Panią/Pana w tym postępowaniu,

 

Aby prowadzić działania informacyjne ułatwiające zapłatę podatku, wykorzystamy  Pani/Pana numer telefonu oraz adres e-mail.

Aby wezwać Panią/Pana w sprawach uzasadnionych ważnym interesem lub informować Panią/Pana o dacie wydania interpretacji lub zawartej w niej ocenie wykorzystamy Pani/Pana numer telefonu.

Dołożymy wszelkich starań, aby chronić Pani/Pana dane. Dane te podlegają szczególnej ochronie, gdyż objęte są tajemnicą skarbową na mocy przepisów Ordynacji podatkowej.

IV. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z:

 • ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2018r. 800)
 • ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1785 ze zm.)
 • ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1892 ze zm.)
 • ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1821 ze zm.)
 • ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1827 ze zm.)
 • ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 362)
 • ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1332 ze zm.)
 • ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1201 ze zm.)
 • ustawy z dnia 6 lipca 1982r. o księgach wieczystych i hipotece (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1007 ze zm.).

Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w celu realizacji zadań własnych bądź zleconych Gminie Młodzieszyn określonych przepisami prawa, w celu realizacji przysługujących gminie uprawnień, bądź spełnienia przez Gminę obowiązków określonych tymi przepisami prawa tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit e RODO.

W przypadku przetwarzania danych, wykraczających poza wymóg ustawowy, przetwarzanie będzie możliwe na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody.

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych wykraczających poza wymóg ustawowy w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych opisanych powyżej. Pani/Pana dane przestaną być przetwarzane w tych celach, chyba, że będzie wykazane, że w stosunku do Pani//Pana danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

V. Okres przechowywania danych

Zgodnie z zasadą celowości administrator danych zobowiązany jest przetwarzać dane osobowe tak długo, jak jest to niezbędne do realizacji określonego celu.

Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez organ, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

VI. Odbiorcy danych

Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

VII. Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
 4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 5. prawo do przenoszenia danych;
 6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych osobowych. Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon 22 860-70-86.

VIII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

W przypadku Pani/Pana danych osobowych administrator nie będzie podejmował decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania

Skip to content