Ważne informacje dla rolników z powiatu w związku z ASF

 
Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sochaczewie. W związku z wystąpieniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej afrykańskiego pomoru świń na obszarach wymienionych w decyzji wykonawczej Komisji 2014/709/UE z póżn. zm. zgodnie z rozporządzeniem MRiRW w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń:

Na obszarze objętym ograniczeniami: gmina Brochów i na obszarze ochronnym: gmina Teresin, gmina Młodzieszyn, gmina Iłów. gmina i miasto Sochaczew nakazuje się:

1. Utrzymywanie świń w gospodarstwie

a) w sposób wykluczający kontakt z dzikimi zwierzętami oraz ze zwierzętami domowymi

b) w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach, w których są utrzymywane tylko świnie

2. Sporządzenie przez posiadaczy świń spisu posiadanych świń, z podziałem na prosięta, warchlaki, tuczniki, lochy, loszki, knury, knurki, orz bieżące aktualizowanie tego spisu.

3. Karmienie świń paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolnożyjących

4. Wyłożenie mat dezynfekcyjnych odpowiednio przed wejściami do gospodarstwa, i wyjściami z gospodarstwa oraz przed wejściami do pomieszczeń w którym są utrzymywane świnie, przy czym szerokość mat powinna być nie mniejsza niż szerokość danego wejścia lub wyjścia a długość nie mniejsza niż 1 m.

5. Utrzymywanie mat w stanie zapewniającym utrzymanie skuteczności działania środka dezynfekcyjnego.

6. Wykonywanie czynności związanych z obsługą świń wyłącznie przez osoby, które wykonują te czynności tylko w danym gospodarstwie

7. Stosowanie przez te osoby przed rozpoczęciem czynności związanych z obsługą świń środków higieny, mycie i odkażanie rąk oraz oczyszczanie i odkażanie obuwia

8. Bieżące oczyszczanie i odkażanie narzędzi oraz sprzętu wykorzystywanych do obsługi świń

9. Używanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przeznaczonego wyłącznie do tych czynności

10. Prowadzenie rejestru środków transportu do przewozu świń wjeżdżających na teren gospodarstwa oraz rejestru wejść osób do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie

11. Zakazuje się wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie, zwłok dzików, tusz dzików, części tusz dzików i produktów ubocznych pochodzących z dzików oraz materiałów i przedmiotów, które mogły zostać skażone wirusem afrykańskiego pomoru świń.

12. Wykonywania czynności związanych z obsługą świń przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na zwierzęta łowne lub odłowie takich zwierząt

Zakazuje się:

1. Karmienia świń zielonką lub ziarnem pochodzącym z obszaru objętego ograniczeniami lub obszaru zagrożenia, chyba że tę zielonkę lub to ziarno składowano w miejscu niedostępnym dla dzików co najmniej przez 30 dni przed ich podaniem świniom

2. Wykorzystywania w pomieszczeniach, w których są utrzymywane świnie, słomy na ściółkę dla zwierząt , pochodzącej z obszaru objętego ograniczeniami lub obszaru zagrożenia, chyba że tę słomę składowano w miejscu niedostępnym dla dzików co najmniej przez 90 dni przed jej wykorzystaniem.

Related posts

Skip to content