Walne Zgromadzenie Członków Gminnej Spółki Wodnej w Młodzieszynie

Informujemy, że w dniu 11 stycznia 2019 r. o godzinie 10.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy  Młodzieszyn odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Gminnej Spółki Wodnej w Młodzieszynie. Zapraszamy do wzięcia udziału.

Porządek obrad:

  1. otwarcie zebrania,
  2. wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta,
  3. przyjęcie proponowanego porządku zebrania,
  4. podjęcie uchwały o rozwiązaniu GSW w Młodzieszynie.

Jednocześnie informujemy, że gdy Gminna Spółka Wodna w Młodzieszynie zostanie rozwiązana to zgodnie z art. 205 ustawy prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268) utrzymywanie urządzeń melioracji wodnych należy do zainteresowanych właścicieli gruntów. Natomiast zgodnie z art. 206 cytowanej ustawy jeżeli obowiązek, o którym mowa w art. 205, nie jest wykonywany, właściwy organ Wód Polskich ustala, w drodze decyzji, proporcjonalnie do odnoszonych korzyści przez właścicieli gruntów, szczegółowe zakresy i terminy jego wykonywania.

Zasadnicze funkcje urządzeń melioracji wodnych sprowadzają się do regulacji stosunków wodnych w celu polepszenia zdolności produkcyjnej gleby, ułatwiania jej uprawy, ochrony użytków rolnych przed degradacją. Właściciele gruntów powinni pamiętać, że aby urządzenia melioracji spełniały swoje zadania, nie wystarczy samo ich istnienie, muszą być utrzymywane w należytym stanie, oczyszczane w taki sposób, aby zachowana była ich przepustowość. Prace konserwacyjne powinny być  prowadzone każdego roku w celu umożliwienia odpływu wód opadowych i roztopowych. Niewywiązywanie się z tego obowiązku powoduje wyłącznie złe skutki, prowadzi między innymi do podtopień.

W przypadku dalszego niewywiązywania się z obowiązku utrzymania obiektów melioracji wodnych sprawę powinien rozstrzygać sąd powszechny na podstawie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Related posts

Skip to content