VI Sesja Rady Gminy Młodzieszyn

26 lutego  2019 r. odbyła się VI  Sesja Rady Gminy, na której uchwalono Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów w m. Juliopol. Zakres planu obejmuje obszar o pow. ok. 32 ha w obrębie geodezyjnym Juliopol.

Większości tereny zostały przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną   również pod tereny zabudowy mieszkaniowo- usługowej i zabudowy usługowo-produkcyjnej oraz terenu rolne.

Uchwalono Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ul. Wyszogrodzkiej i Wspólnej w m.  Młodzieszyn. Zakres planu obejmuje  obszar o pow. 43 ha w obrębie geodezyjnym Młodzieszyn.

Działka na której zlokalizowana jest szkoła została przeznaczona na tereny zabudowy usług oświaty a pozostała część obszaru w większości pod zabudowę mieszkaniową  jednorodzinną

Tereny przy lesie pod zabudowę mieszkaniowo – rekreacyjną natomiast tereny przy skrzyżowaniu ul, Wyszogrodzkiej i Wspólnej pod zabudowę mieszkaniowo- usługową

Uchwalony Miejscowy plan dla terenów przy  ul. Kruczej i Sochaczewskiej o pow. 2,70 ha planu,  działki stanowią własność gminy plan przeznacza je pod zabudowę mieszkaniową przy ul. Sochaczewskiej i mieszkaniowo- usługową przy ul. Kruczej. Teren uzyskał zgodę Ministra Rolnictwa na tzw.  odrolnienie klas trzecich.

Uchwalono także miejscowy plan dla terenów w m. Helenka – obszar o pow. 4 ha

Plan przeznacza tereny pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Dla wszystkich tych obszarów Rada  ustaliła stawkę renty planistycznej w wys. 0 % .

Ponadto Rada podjęła Uchwały o przystąpieniu do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  dla terenów w m. Nowy Kamion i Kamion Poduchowny Tereny te zgodnie z polityką przestrzenną ustaloną w Studium są przeznaczone pod zabudowę zagrodowo- mieszkaniową, rekreacyjno-wypoczynkową i usługową.

Rada zatwierdziła plan pracy Komisji rewizyjnej na 2019 rok oraz upoważniła Wójta Gminy do opracowania projektu złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pt. „Opracowanie strategii rozwoju elektromobilności dla Gminy Młodzieszyn” w ramach Programu Priorytetowego NFOŚi GW GEPARD II – transport niskoemisyjny Część 2 Strategia rozwoju elektromobilności.

 

 

 

 

 

Related posts

Skip to content