Podatek od środków transportowych

Obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych ciąży na osobach fizycznych  i  osobach prawnych będących właścicielami środków transportowych.

 

Wymagane dokumenty:

– wypełniona deklaracja na podatek od środków transportowych: DT-1
– wypełniony załącznik do deklaracji: DT-1A

Druki deklaracji do pobrania i złożenia:

Urząd Gminy Młodzieszyn
Wyszogrodzka 25 ( pokój Nr 7)
96-512 Młodzieszyn

 

Sposób wniesienia opłaty:

–  w kasie Urzędu Gminy (kasa czynna w godz. 8.30 – 13.30) lub
–  na rachunek bankowy: VISTULA BANK SPÓŁDZIELCZY W WYSZOGRODZIE
Nr konta: 13 9011 0005 0390 3274 2000 0010

 

Termin załatwienia sprawy:

 

Podatek od środków transportowych jest płatny  – bez wezwania – w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie:

– I rata do dnia 15 lutego

– II rata do 15 września każdego roku

 

Uwagi i dodatkowe informacje:

 

W terminie do dnia 15 lutego każdego roku należy składać właściwemu organowi podatkowemu

(Urząd Gminy Młodzieszyn, ul.  Wyszogrodzka  25,  96-512 Młodzieszyn ( pokój Nr 7) deklaracje na

podatek od środków  transportowych na dany rok podatkowy sporządzone na formularzu według

ustalonego wzoru

♦   Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został zarejestrowany, a w przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego – od  pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został nabyty

♦   Po czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu obowiązek podatkowy powstaje od  pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu,  w którym środek transportowy został dopuszczony ponownie do ruchu po upływie okresu, na jaki została wydana decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu – w takich przypadkach podatnik jest zobowiązany skorygować odpowiednio deklaracje w ciągu 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności

♦   Obowiązek podatkowy wygasa w przypadku zmiany właściciela środka transportowego zarejestrowanego. Obowiązek podatkowy ciąży na poprzednim właścicielu do końca miesiąca,           w którym nastąpiło przeniesienie własności (przykład: zawarcie umowy kupna –  sprzedaży pojazdu dnia 15 marca 2012 r skutkuje  wygaśnięciem obowiązku podatkowego z dniem  31 marca 2012 r dla zbywającego, natomiast dla nowego właściciela powstaniem od 01 kwietnia 2011 r. Należy

podkreślić, że nie ma tutaj również fakt tzw. „przerejestrowania” pojazdu w wydziale komunikacji)

♦     Jeżeli obowiązek podatkowy powstał:

po dniu 1 lutego, a przed 1 września roku podatkowego, podatek za  ten rok  płatny jest w               dwóch równych ratach w terminie:

a/ w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego – I rata

b/ do dnia 15 września roku podatkowego – II rata

po dniu 1 września, podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania

obowiązku podatkowego

 

Podstawa prawna:

1/ Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 r  (tekst  jednolity Dz. U. z 2014r poz. 849 z późn. zm) oraz  Ordynacja podatkowa Ustawa z dnia  29 sierpnia 1997 r (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r poz. 749 z późn. zm.)

2/ UCHWAŁA NR XLIX/261/2014  Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 27 października  2014 r w sprawie:

określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w tym podatku.

Skip to content