Obwody łowieckie

Obwód łowiecki nr 364

Koło Łowieckie nr 1 „Bzura” Sochaczew
Zgłaszanie szkód na adres:
Wiesław Pomarański – Hugo Badera 4, 96-500 Sochaczew

Obwód łowiecki nr 365

Koło Łowieckie „Żbik” w Iłowie
Zgłaszanie szkód na adres:
Koło Łowieckie „Żbik”
Gilówka Górna 16, 96-520 Iłów
kontakt tel. Krzysztof Chmielecki 603 094 752

Obwód łowiecki nr 389

Koło Łowieckie nr 28 „Orzeł”
Zgłaszanie szkód na adres:
Koło Łowieckie nr 28 „Orzeł”
Kąty 68, 96-500 Sochaczew
kontakt tel. 602 392 368 lub 880 384 715

Wniosek o oszacowanie szkód

W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2018 roku Ustawy z dnia 22 marca 2018 roku o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw, Wójt Gminy Młodzieszyn informuje, że zgodnie z art. 46 ust. 3 ustawy Prawo łowieckie, od dnia 1 kwietnia 2018 roku, wniosek o szacowanie szkód w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez: przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny, w tym ustalenie wysokości odszkodowania, właściciel albo posiadacz gruntów rolnych składa do organu wykonawczego gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody, tj. do właściwego terytorialnie Wójta Gminy.

Zgodnie z wytycznymi ustawowymi wniosek o oszacowanie szkód zawiera
w szczególności:

  1. imię i nazwisko albo nazwę, adres miejsca zamieszkania albo adres i siedzibę oraz numer telefonu właściciela albo posiadacza gruntów rolnych;
  2. wskazanie miejsca wystąpienia szkody;
  3. wskazanie rodzaju uszkodzonej uprawy lub płodu rolnego.

Szacowania szkód łowieckich – w przypadku ich wystąpienia na terenie Gminy Młodzieszyn – zgodnie z ww. ustawą, a także ustalenia wysokości odszkodowania dokonuje Zespół składający się z:

  1. przedstawiciela gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody, zwanego dalej „przedstawicielem gminy”, którym jest: SOŁTYS danej jednostki pomocniczej – sołectwa, na którym wystąpiły szkody łowieckie
  2. przedstawiciela zarządcy albo dzierżawcy obwodu łowieckiego;
  3. właściciela albo posiadacza gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda.

Niestawiennictwo właściciela albo posiadacza gruntów rolnych lub dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego nie wstrzymuje dokonania szacowania szkód.

W dalszym ciągu do wynagradzania szkód łowieckich zobowiązany jest dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego. Wypłaty odszkodowania dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego dokonuje w terminie 30 dni od dnia otrzymania protokołu z szacowania ostatecznego, od którego nie wniesiono odwołania.

Druki wniosków oraz szczegółowe informacje dostępne są w Urzędzie Gminy Młodzieszyn, pokój nr 13,oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Młodzieszyn.

Załączniki:

Wniosek o oszacowanie szkód łowieckich

Zawiadomienie o planowanym zbiorze