OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Młodzieszyn z dnia 9 kwietnia 2020 r.

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) Wójt Gminy Młodzieszyn podaje do wiadomości  informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.:

Nr obwodu głosowania Granice obwodu głosowania Siedziba obwodowej komisji wyborczej
1 Helenów, Juliopol, Justynów, Leontynów, Skutki, Stare Budy Szkoła Podstawowa w Młodzieszynie, ul. Wspólna 13a, 96-512 Młodzieszyn

 

2  

 

Młodzieszyn

 

Gminny Ośrodek Kultury w Młodzieszynie, ul. Wyszogrodzka 25, 96-512 Młodzieszyn

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 

3 Bieliny, Januszew, Kamion Duży, Kamion Mały, Kamion Podgórny, Kamion Poduchowny, Młodzieszynek, Nowa Wieś, Nowy Kamion, Olszynki, Radziwiłka, Rokicina, Witkowice. Szkoła Podstawowa w Kamionie, Kamion Poduchowny 9, 96-512 Młodzieszyn

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 

4 Adamowa Góra, Janów Szkoła Podstawowa w Janowie, Janów 71A, 96-512 Młodzieszyn

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 

5 Bibiampol, Helenka, Marysin, Mistrzewice, Nowe Mistrzewice. Budynek po byłej Szkole Podstawowej w Mistrzewicach, Mistrzewice 36, 96-512 Młodzieszyn

 

6 Dom Pomocy Społecznej w Młodzieszynie Dom Pomocy Społecznej w Młodzieszynie, ul. Wyszogrodzka 101, 96-512 Młodzieszyn

 

 

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy:

1) którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, lub

2) posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

  1. a) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji,
  2. b) całkowitej niezdolności do pracy,
  3. c) niezdolności do samodzielnej egzystencji,
  4. d) o zaliczeniu do I grupy inwalidów,
  5. e) o zaliczeniu do II grupy inwalidów,

a także wyborcy о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny, lub

3) podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284 i 374);

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Płocku II najpóźniej do dnia 27 kwietnia 2020 r., z wyjątkiem wyborcy podlegającego w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, który zamiar głosowania zgłasza do dnia 5 maja 2020 r.

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;

2) całkowitej niezdolności do pracy;

3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;

4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;

5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Wójta Gminy Młodzieszyn najpóźniej do dnia 4 maja 2020 r.

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 10 maja 2020 r. od godz. 700 do godz. 2100.

                                                                          Wójt Gminy Młodzieszyn

 /-/ Monika PIETRZYK

 

Skip to content