OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w miejscowości Bibiampol

Młodzieszyn, 19.06.2019r.

IZPPP.6721.5.2017

 OBWIESZCZENIE

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego

 

Na podstawie  z art. 17 pkt. 9, 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U.  z 2018r.  poz. 1945 z późn. zm.),  art.  54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 2081) oraz   Uchwał   Rady   Gminy Młodzieszyn Nr   XLI/205/2017 z dnia 4 grudnia 2017r.  i Nr  XLVII/235/2018 z dnia 21 maja 2018r.,

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów   w miejscowości  Bibiampol  wraz  z  prognozą oddziaływania na środowisko,  w dniach  od  03.07.2019r.  do  25.07.2019r.   w  siedzibie   Urzędu Gminy w Młodzieszynie   ul. Wyszogrodzka 25,    w godz. od  800 do 1500 oraz na stronie   internetowej   gminy  www.mlodzieszyn.pl

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się  w dniu 12.07.2019r. w siedzibie Urzędu Gminy Młodzieszyn,  o godz.  1000

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu i prognozie, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Młodzieszyn  lub w formie  elektronicznej   na adres  sekretariat@mlodzieszyn.pl  z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9.08.2019r.    Odnosząc się do art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003r.  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Wójt Gminy informuje, że dane osobowe podlegają zabezpieczeniom zgodnie z art. 8a ust. 3 w/w ustawy.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy.

Z up. Wójta

mgr. Anna Sobieraj

Sekretarz Gminy

 

 

Related posts

Skip to content