Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 

                                                                                                                       Młodzieszyn, 23.04.2018r

IZPPP.6721.3.2017

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie  z art. 17 pkt. 9, 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U.  z 2017r.  poz. 1073 z późn. zm.),  art.  54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2017r.  poz. 1405 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr   XLI/206/2017 Rady Gminy Młodzieszyn  z dnia 4  grudnia  2017r.,

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla   terenu  działki Nr ewid. 36/2 w miejscowości  Młodzieszyn      w dniach od 2 maja 2018r. do 25 maja 2018r.,  w  siedzibie   Urzędu Gminy  Młodzieszyn   ul. Wyszogrodzka 25,    w godz. od  800 do 1500 oraz na stronie   internetowej   gminy  www.mlodzieszyn.pl

Jednocześnie informuję o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do w/w dokumentu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się  w dniu 22.05.2018r. w siedzibie Urzędu Gminy Młodzieszyn,  o godz.  1000

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Młodzieszyn  lub w formie  elektronicznej   na adres sekretariat@mlodzieszyn.pl  z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.06.2018r.

Obwieszczenie w załączniku 

 

Wójt Gminy Młodzieszyn

Monika Pietrzyk

Related posts

Skip to content