OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w miejscowości Adamowa Góra

 

   Młodzieszyn 01.07.2019r.

IZPPP.6721.3.2019.

 OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu  do  sporządzenia   miejscowego  planu

zagospodarowania  przestrzennego

 

Na podstawie  art. 17 pkt 1  Ustawy  z  dnia  27 marca  2003r.  o  planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym  (t.j. Dz. U. z 2018r.  poz. 1945 z późn. zm.) zawiadamiam   o podjęciu przez Radę Gminy Młodzieszyn  Uchwały Nr  X/53/2019 z dnia 13 czerwca 2019r.   o  przystąpieniu  do  sporządzenia   Miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego   dla terenu    działki Nr ewid. 192 w miejscowości  Adamowa Góra.

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2018r.  poz. 2081 z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do w/w planu.

Zainteresowani  mogą  składać wnioski  do planu miejscowego i prognozy oddziaływania na środowisko. Wnioski należy składać na piśmie w  Urzędzie  Gminy w Młodzieszynie lub w formie elektronicznej na adres  sekretariat@mlodzieszyn.pl   w  terminie do  dnia 02 sierpnia 2019r.    Wniosek  powinien  zawierać  nazwisko,  imię,  nazwę  i  adres  wnioskodawcy,  przedmiot  wniosku  oraz  oznaczenie  nieruchomości,  której  dotyczy. Odnosząc się do art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003r.  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i zgodnie z art. 13 RODO, Wójt Gminy informuje, że jest administratorem przesyłanych danych, a dane osobowe podlegają zabezpieczeniom zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym art. 8a ust. 3 w/w ustawy.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy.

 

Wójt Gminy Młodzieszyn

Monika Pietrzyk

 

Related posts

Skip to content