OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Młodzieszyn 18.01.2018r.
IZPPP.6721.5.2017

OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 17 pkt 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1073 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Młodzieszyn Uchwały Nr XLI/205/2017 z dnia 4 grudnia 2017r. o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w miejscowości Bibiampol.
Zakres planu dotyczy obszaru przy drogach gminnych Nr ewid. 70, 147, 101.
Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1405 z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do w/w planu.
Zainteresowani mogą składać wnioski do planu miejscowego i prognozy oddziaływania na środowisko. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy w Młodzieszynie lub w formie elektronicznej na adres sekretariat@mlodzieszyn.pl. w terminie do dnia 23 lutego 2018r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy.

Wójt Gminy Młodzieszyn
Monika Pietrzyk

Obwieszczenie w załączniku

Related posts

Skip to content