Nowe stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Szanowni Mieszkańcy.

na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2018 poz.1454 z późn. zm.), w związku z uchwałą Rady Gminy Młodzieszyn Nr X/51/2019 z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty, informujemy, że:

od dnia 1 lipca 2019 r. stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy będą wynosić:

  • 20,00 zł miesięcznie za osobę – w przypadku gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny;
  • 40,00 zł miesięcznie za osobę – w przypadku gdy odpady komunalne są zbierane i odbieranie w sposób nieselektywny.

 

Zmiana stawki opłaty nie stwarza obowiązku składania nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W związku z powyższym miesięczna wysokość opłaty począwszy od 1 lipca 2019 r. stanowi iloczyn nowej stawki i ilości zadeklarowanych osób w ostatniej złożonej deklaracji.

 

                                                          Wójt Gminy Młodzieszyn

/-/ Monika Pietrzyk     

 

Related posts

Skip to content