NOWE STAWKI PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, PODATKU ROLNEGO I PODATKU LEŚNEGO NA 2018 ROK

Podczas sesji Rady Gminy Młodzieszyn w dniu 13 listopada 2017r.  określono wysokość rocznych stawek podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i opłaty targowej obowiązujących na terenie Gminy Młodzieszyn  2018 roku:

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI:

 1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków    – od 1 m. kw. powierzchni – 0,71 zł 

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych  – od 1 ha powierzchni   –   4,63 zł

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – od 1 m. kw. powierzchni   –   0,29 zł   

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1023) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania  przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową,  usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego od 1 m. kw. powierzchni – 1,00 zł    

 2) od budynków lub ich części: 

a) mieszkalnych – od 1 m. kw. powierzchni użytkowej  –   0,35  z

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – od 1 m. kw. powierzchni użytkowej  – 17,00 zł.

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – od 1 m. kw. powierzchni użytkowej   – 10,80 zł

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów  o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń  – od 1 m. kw. powierzchni użytkowej  –  3,90 zł

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – od 1 m. kw. powierzchni użytkowej –  4,50 zł

3) od budowli:  –   2 % – ich wartości  

W stosunku do roku 2017 stawki wzrosły od gruntów: związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej o jeden grosz, pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych   o dziewięć groszy.

Natomiast od budynków: mieszkalnych o pięć groszy, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej o trzydzieści groszy,  budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu  kwalifikowanym materiałem siewnym o dwadzieścia jeden groszy, związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń o czterdzieści groszy oraz budynków pozostałych (takich jak budynki gospodarcze, garaże oraz inne niemieszkalne), w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego pięć groszy.

Pozostałe inne niewymienione pozostają bez zmian.   

 

PODATEK ROLNY

Średnia cena skupu żyta do podatku rolnego została przyjęta wg ustalonej ceny  żyta przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na rok 2018 ogłoszona w Monitorze Polskim  z 2017r., poz. 958) i wynosi 52,49 zł za 1 dt.

Do podatku rolnego przyjmuje się od 1 ha przeliczeniowego gruntów równowartość 2,5 q żyta. W stosunku do roku 2017 podatek rolny  wzrośnie 0,1250 zł i będzie wynosił od 1 ha przeliczeniowego gruntów (dla gospodarstw rolnych pow. 1 ha) – 131,2250 zł.

Natomiast  dla  pozostałych gruntów, tj. działek rolnych do 1 ha przyjmuje się równowartość  5 q żyta.  Podatek od 1ha fizycznego wzrośnie  o 0,25 zł  i będzie wynosił – 262,45 zł.

 

PODATEK LEŚNY

Średnia cena sprzedaży drewna obliczona wg średniej ceny drewna uzyskanej przez Nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017r. do celów podatku leśnego została przyjęta  przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłoszona w Monitorze Polskim z 2017 r.  poz. 963.

W stosunku do roku 2017 podatek leśny w 2018 roku wzrośnie o 1,3310 zł i będzie wynosił 43,3532 zł od 1 ha fizycznego.

 

OPŁATA TARGOWA

Rada Gminy nie podjęła uchwały w sprawie opłaty targowej i stawki obowiązują wg przyjętej uchwały Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 25 listopada 2015r..

Dzienna stawki opłaty targowej wynosi: od sprzedaży z samochodu osobowego, straganu i stołu wynosić będzie 15,00 zł , z samochodu ciężarowego, przyczep, naczep – 25,00 zł, płodów rolnych, nabiału, runa leśnego, świeżych kwiatów, owoców, artykułów spożywczych przetworzonych,   artykułów przemysłowych, rzemieślniczych    –    1,00 zł.

           

Related posts

Skip to content