Informacje o projekcie „Akademia Kluczowych Kompetencji w Młodzieszynie”

Gmina Młodzieszyn

w okresie od 01.08.2017r. do 30.06.2019r. realizuje projekt pn „Akademia Kluczowych Kompetencji w Młodzieszynie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś X , Działanie 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 „Edukacja ogólna ( w tym w szkołach zawodowych)”

Projekt jest  przeznaczony jest dla uczniów klas szkoły podstawowej z oddziałami gimnazjalnymi w Młodzieszynie. Łączna wartość projektu wynosi 488 706,85 zł., finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wysokość dofinansowania 456 816,85 zł.

Cele projektu:

Celem głównym projektu jest wyższy poziom kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy 252 uczniów/ 121 kobiet województwa mazowieckiego w Młodzieszynie do 30.06.2019r. poprzez objęcie ich ofertą edukacyjną w ramach zajęć pozalekcyjnych.

Cele szczegółowe zakładają:

 1. Rozwijanie  kompetencji kluczowych 252U/121K poprzez realizację ciekawych zajęć dodatkowych w 2017/2019r.
 2. Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań u 46U/22K poprzez organizację zajęć metodą eksperymentu w 2017/2019r.
 3. Podniesienie wiedzy i umiejętności 40U/18K mających trudności w nauce poprzez organizację zajęć wyrównawczych i korekcyjno-kompensacyjnych w 2017/2019r.
 4. Podnoszenie kompetencji cyfrowych u 46U/22K interesujących się informatyką w 2017/2019r.
 5. Rozwijanie umiejętności językowej poprzez naukę 2-go języka u 12U/4K 2017/19
 6. Podniesienie kompetencji 12N/ 10K nauczycielom poprzez organizację szkoleń 2017/2019r.

Efekty projektu:

 1. Doposażenie 2 szkół podstawowych w sprzęt TIK
 2. Doposażenie 3 szkół podstawowych w przedmiotowe materiały dydaktyczne
 3. Nabycie  przez 252 uczniów kompetencji kluczowych na rynku pracy
 4. Nabycie przez 15 nauczycieli wyższych kompetencji
 5. Wsparcie 12 nauczycieli w zakresie TIK
 6. Organizacja 10 wyjazdów edukacyjnych dla uczniów
Skip to content