Informacja z XXVII Sesji Rady Gminy

W dniu 30 listopada 2020 roku  w szkole podstawowej w Janowie odbyła się ( przy zachowaniu zasad szczególnej ostrożności ) XXVII Sesja Rady Gminy, wyłącznie z udziałem Radnych , Wójta oraz pracowników , których obecność była niezbędna.

Na Sesji Rada Gminy przyjęła program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok przeznaczając na realizacje tego programu środki w wysokości 12.000 zł  – na kulturę sztukę, ochronę dóbr kultury i tradycji oraz 12.000 zł na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i rekreacji.

Przyjęto Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2021-2023, który przewiduje realizację działań mających na  celu wzmocnienie rodzin z grupy ryzyka, zapobieganie narastania kryzysu poprzez pracę z rodziną naturalną oraz zapewnienie dzieciom prawa do stabilnego, trwałego i rodzinnego środowiska wychowawczego. Przewiduję się,  że realizacja programu w kilkuletniej perspektywie ograniczy liczbę dzieci umieszczanych w pieczy zastępczej.

Ustalono stawki za usługę wywozu nieczystości za usługę wywozu nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych wykonywaną przez GZGK w Młodzieszynie beczką asenizacyjną o pojemności:

  1. 5000 litrów na kwotę:

1) 74,07 netto za usługę wykonywaną z ternu Gminy Młodzieszyn

2) 115,74 netto za usługę wykonywaną s poza terenu Gminy Młodzieszyn

  1. 10000 litrów na kwotę:

1) 148,15 netto za usługę wykonywaną z ternu Gminy Młodzieszyn

2) 231,48 netto za usługę wykonywaną z poza terenu Gminy Młodzieszyn

Uchwalono  Gminny program profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych na 2021.  Program ten jest finansowany  ze środków  uzyskiwanych z opłat  za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż  napojów alkoholowych. W programie na rok 2021 przewidziano kontynuację  zadań realizowanych w 2020 r. , jak również  podjęcie nowych przedsięwzięć. W programie uwzględniono przede wszystkim zadania związane z prowadzeniem profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień. Działania profilaktyczne kierowane są głównie do dzieci i młodzieży m.in. poprzez wspieranie placówek oświatowych i świetlic środowiskowych. Konkretna pomoc w walce z uzależnieniem kierowana będzie nadal do osób dorosłych i ich rodzin poprzez działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Ważnym zadaniem Programu jest również udzielanie rodzinom, w których występuje problem alkoholowy lub przemoc w rodzinie pomocy przez konsultanta – terapeutę i prawnika dyżurujących w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Uchwalono Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok. Program określa lokalną strategię w zakresie narkomanii i związanych z nią problemów. Podstawowym celem programu jest: informacja, edukacja, profilaktyka oraz ograniczenie używania narkotyków oraz związanych z tym problemów.

Uchwalono Gminny Program Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy  w rodzinie na 2021 rok . Celem głównym programu jest stworzenie jednolitego, profesjonalnego systemu interwencji i wsparcia dla osób zagrożonych bądź uwikłanych w zjawisko przemocy, poprzez koordynację działań lokalnych podmiotów oraz systematyczną edukację środowiska lokalnego. Program kierowany jest do rodzin i osób dotkniętych bądź zagrożonych zjawiskiem przemocy oraz przedstawicieli instytucji pracujących z w/w osobami.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Dariusz Sączewa złożył sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli w jednostkach organizacyjnych w 2020 roku.
( sprawozdanie w zał. )

Wójt Gminy Pani Pietrzyk Monika złożyła informacje z działalności międzysesyjnej ( informacja w zał. )

Sprawozdanie K R w jednostlkach 2020

Informacja międzysesyjna – 26.11.2020 -2

Related posts

Skip to content