W Urzędzie Gminy Młodzieszyn obowiązuje bezpośrednia obsługa interesantów w trybie jedna osoba na jedno stanowisko przy obowiązkowym zachowaniu zasad bezpieczeństwa (maseczka, dezynfekcja, zachowanie dystansu).
Zachęcamy mieszkańców do załatwiania spraw telefonicznie, e-mailowo lub przez platformę e-PUAP. Zalecamy dokonywanie wpłat przy wykorzystaniu elektronicznych form płatności oraz płatności bezgotówkowych. Dbajmy o siebie i innych.
Więcej w zakładce "koronawirus".

Informacja z XXIV Sesji Rady Gminy

W dniu 14 września  2020 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Młodzieszynie  przy  zachowaniu szczególnych środków ostrożności odbyła się XXIV  Sesja Rady Gminy Młodzieszyn.

Na Sesji  Rada Gminy podjęła Uchwałę zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Młodzieszyn na lata 2020 – 2037 w wyniku zmian powstałych w trakcie realizacji budżetu roku 2020. Dochody ogółem zwiększono o kwotę 1 095 958,15 zł , dochody bieżące zwiększono o kwotę  625 897,85 zł  , zwiększono dochody z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 20 000 zł , zwiększono dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 338 568,41 zł , pozostałe dochody bieżące zwiększono o kwotę 267 329,44 zł dochody majątkowe ogółem zwiększono o kwotę 470 060,30 zł z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w tym  z tytułu dotacji  celowych na realizacje zadań własnych w kwocie 61 860,30 zł , z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  o kwotę  218 200 zł  , z tytułu dotacji celowej na Renowację Zabytkowego Parku w Młodzieszynie – wykonanie alejek parkowych oraz drogi wewnętrznej – etap II o kwotę 70 000 zł  zgodnie z Uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego, z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania pn „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Radziwiłka o kwotę 120 000 zł  oraz z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania ‘ Oznakowanie miejscowości oraz wymiana lamp oświetlenia sołectwa Bibiampol”  o kwotę 10 000 zł  sołectwa Helenów – Skutki  – kwotę 10.000 zł , sołectwa Stare Budy – o kwotę 10 000 zł , sołectwa Witkowice – o kwotę 10 000 zł  oraz zmniejszono plan dochodów majątkowych z tytułu dotacji celowych na realizację zadania „ Opracowanie strategii rozwoju elektromobilności dla gminy Młodzieszyn” o kwotę 50 000 zł.

Zaktualizowano dochody i wydatki łącznie ze zmianami które,  będą realizowane w bieżącym roku.

Podjęto także Uchwałę zmieniającą Uchwałę  budżetową gminy Młodzieszyn na 2020 rok. Dokonano zmian w planie dochodów bieżących i majątkowych w celu urealnienia ich planu do bieżącej realizacji. Zwiększono plan dochodów bieżących z tytułu uzyskanego odszkodowania  o kwotę 78 060,16 zł , zwiększono plan dochodów bieżących  z tytułu dotacji celowej na remont budynku OSP Witkowice w wysokości 20 000 zł . W ramach tej kwoty będzie wykonany remont dachu oraz z budżetu gminy będzie przeznaczona kwota w wys. 16 500 zł na ten cel. Zwiększono dochody z tytułu wpływów z podatku od spadku i darowizn o kwotę 4 269,29 zł . Uzyskaliśmy zwrot wydatków poniesionych w 2019 roku w ramach funduszu sołeckiego w wys. 30 470,41 zł  oraz kwotę 61 860,30 zł . Uzyskaliśmy dofinansowanie do naszych zadań inwestycyjnych w kwocie 218 200 zł . Zaktualizowano plan wydatków przeznaczonych na odbiór odpadów od naszych mieszkańców i zwiększono dochody i wydatki o kwotę 185 000 zł . Zwiększono dochody i wydatki  z tytułu uzyskania  dofinansowania z budżetu Urzędu Marszałkowskiego na przeprowadzenie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła w Gminie Młodzieszyn o kwotę  120 000 zł . Zwiększono dochody i wydatki z tytułu dotacji  celowych na realizację zadania pn „Renowacja zabytkowego Parku w Młodzieszynie – wykonanie alejek parkowych oraz drogi wewnętrznej – etap II  o kwotę 70 000 zł . Na ten cel łącznie przeznaczamy środki  w kwocie 157 500 zł . Zwiększono również dotacje dla GOPS łącznie w kwocie  38 000 zł na pokrycie kosztów związanych  z realizacją zadań., zwiększono wydatki na pokrycie kosztów zakupu usług remontowych oświetlenia ulicznego o kwotę 42 600 zł

Zwiększono środki na zakup usług remontowych w szkołach podstawowych o kwotę 55 820 zł  Zwiększono plan wydatków na opłaty pobytu dzieci z terenu gminy Młodzieszyn w publicznych i niepublicznych przedszkolach o kwotę 107 000 zł

 

W celu realizacji zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie na terenie Gminy Młodzieszyn, przyjęto Uchwałą  ustalając tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Młodzieszynie oraz szczegółowe  jego warunki funkcjonowania.

Wprowadzono kilka zmian w zapisach zgodnie z obowiązującą ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w Uchwale dotyczącej określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi .

Podjęto również Uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy w części miejscowości  Julipol –  dla drogi gminnej znajdującej się na działce nr 504/2 – ulica Świerkowa.

W części  miejscowości Adamowa Góra nadano następujące nazwy ulic :
–  Słoneczna  działka nr ewid  gruntów 138/13  , Klonowa – nr ewid. 145/3, Migdałowa – nr ewid. 152/6, Sezamowa – nr ewid. 153//3 , 154/7 , 152/9i 152/19, Kokosowa – nr ewid. 153/6 , 154/11, 152.12 , 152/22, Pistacjowa – nr ewid 153/9 i 154/14 , Bajkowa – nr ewid 156/69 i 156/70 , Kwiatowa – nr ew 162/2 i 197/1, Złota – nr ewid 175 , Kwarcowa – nr ewid. 176/13, 177/17, 178/27 , i 179/13, Rubinowa – nr ewid. 176/10 , 177/14, 178/23 i 179/11. , Szafirowa – nr ewid 176/7 177/111, 178/19, i 179/9, Diamentowa – nr ewid. 176/4, 177/8, 178/15 i 179. Graniczna – nr ewid. 195/9, 195/10, 195/19 i 195/27.

Wójt Gminy i Przewodniczący Rady złożyli informację międzysesyjną. ( informacje w zał.)

W wolnych wnioskach sołtys wsi Mistrzewice Pan Adamczyk Andrzej złożył podziękowanie dla strażaków OSP Młodzieszyn za usunięcie gniazd szerszeni na cmentarzu i wokół cmentarza w  Mistrzewicach.

Informacja międzysesyjna – 14.09.2020

Sprawozdanie Przewodniczacy 14.09

Skip to content