Informacja z XXII Sesji Rady Gminy

W dniu 2 lipca 2020 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Młodzieszynie odbyła się zachowując szczególne środki ostrożności odbyła się XXII Nadzwyczajna  Sesja Rady Gminy Młodzieszyn.

Na Sesji  Rada Gminy podjęła Uchwałę zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową  Gminy Młodzieszyn. Dokonano zmian w załączniku do WPF dotyczącym wykazu przedsięwzięć :

– w przedsięwzięciu realizowanym w latach 2019-2020 „Wzrost dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Młodzieszyn” dokonano korekty łącznych nakładów finansowych  o kwotę 19 436,36 zł stanowiącą wkład własny rzeczowy w realizowanym przedsięwzięciu oraz zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 223 997,29 zł

– w przedsięwzięciu realizowanym w latach 2015 – 2021 pn „ Przebudowa kompleksu lekkoatletycznego przy szkole Podstawowej i Gimnazjum w Młodzieszynie wariant 400 m zwiększono plan wydatków na  rok 2021 o kwotę 50 000 zł ,

-wprowadzono nowe przedsięwzięcie  realizowane w latach 2020-2022 pn. Modernizacja strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Młodzieszynie o łącznych nakładach finansowych w kwocie 1.400.000 zł w tym rok 2020 – 450 000 zł,  rok 2021 – 475 000 zł , rok 2022 – 475 000 zł ,

– wprowadzono nowe przedsięwzięcie  realizowane w latach 2020-2022 pn Przebudowa z rozbudową gospodarki wodno-ściekowej Gminy Młodzieszyn o łącznych nakładach finansowych w kwocie 3 819 675 zł w tym rok 2020 – 10 000 zł,   rok 2021 – 1 904 675 zł, rok 2022 – 1 904 675 zł.,

Druga podjęta Uchwała  dotyczyła  zmian  w budżecie  gminy na 2020 rok.

Dokonano zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych w związku z potrzebami wynikłymi w trakcie realizacji budżetu tj.

– wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn „Budowa sieci wodociągowej we wsi Adamowa Góra, Kamion  ( Przęsławice )  z planem wydatków majątkowych w kwocie  20 000 zł,  

– wprowadzono do realizacji nowe przedsięwzięcie pn Przebudowa z rozbudową gospodarki wodno-ściekowej Gminy Młodzieszyn w latach 2020 – 2022 z planem wydatków majątkowych na rok 2020 w kwocie 10 000 zł ,

– wprowadzono do realizacji nowe przedsięwzięcie pn Modernizacja strażnicy OSP w Młodzieszynie  z planem  wydatków na 2020 rok w kwocie  450 000 zł,  

– zmniejszono plan wydatków bieżących na zakup energii elektrycznej oświetlenia ulicznego o kwotę 30 000 zł . 

Related posts

Skip to content