Informacja o XX Sesji Rady Gminy Młodzieszyn

W dniu  28  maja  2020 r. (czwartek) o godz. 1400 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Młodzieszynie odbędzie się XX  Sesja Rady Gminy Młodzieszyn.

Proponuję następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XIX Sesji Rady Gminy.
 4. Przedstawienie raportu o stanie gminy za 2019 rok.
 5. Debata nad raportem o stanie gminy za 2019 rok
 6. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania wójtowi gminy.
 7. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań za 2019 rok.
 8. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2019 rok.
 9. Podjęcie Uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Młodzieszyn na lata 2020-2033.
 10. Podjęcie Uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Młodzieszyn na rok 2020.
 11. Podjęcie Uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat lokalnych i niepodatkowych należności budżetowych stanowiących dochody budżetu Gminy Młodzieszyn instrumentem płatniczym.
 12. Podjęcie Uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Młodzieszyn w 2020 roku.
 13. Podjęcie Uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 14. Podjęcie Uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Młodzieszyn.
 15. Informacja międzysesyjna Wójta Gminy.
 16. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 17. Informacja Kierownika GOPS dotycząca oceny zasobów pomocy społecznej za 2019 rok.
 18. Wolne wnioski i zapytania.
 19. Zamknięcie obrad.

Related posts

Skip to content