Sesja Rady Gminy Młodzieszyn 25.06.2018 r.

Informuje, że w dniu 25 czerwca  2018 r. ( poniedziałek ) o godz. 15.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury  w Młodzieszynie odbędzie się Sesja Rady Gminy Młodzieszyn  z  następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLVII Sesji Rady Gminy.
 4. Podjęcie Uchwał:
  1. w sprawie ustalenia zasad sprawiania pogrzebu na koszt gminy i określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu,
  2. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań z wykonania budżetu gminy za 2017 rok.
  3. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Młodzieszyn z tytułu wykonania budżetu gminy za 2017 rok,
  4. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową gminy Młodzieszyn na lata 2018-20129
  5. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sochaczewskiemu na realizację zadania inwestycyjnego,
  6. zmieniająca Uchwałę budżetową gminy Młodzieszyn na 2018 rok,
  7. wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Powiatu w Sochaczewie w sprawie podziału Powiatu Sochaczewskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych,
  8. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Młodzieszyn,
  9. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Młodzieszyn, gmina Młodzieszyn,
  10. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Młodzieszyn.
  11. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla  terenu  działki Nr ewid. 36/2 w miejscowości  Młodzieszyn.   
 1. Interpelacje i zapytania radnych.
 2. Wolne wnioski.
 3. Sprawy różne.
 4. Zamknięcie obrad.

Related posts

Skip to content